Theko Boshomane Through the Eyes of a Child II 2019 Oil on Canvas 92 x 61 cm